DENKTANKS

Inleiding

Denkwerk in uitvoering is een initiatief en onderdeel van het Gildensupport. Gildensupport maakt deel uit en is een initiatief van Spatialthinkingconsulting van Paul Gommans uit Boxmeer.


Het 'Denkwerk in uitvoering' is een nieuwe dienst van het Gildensupport die het beste vergeleken kan worden met een innovatieve denktank. Het heeft tot doel heeft om praktische, haalbare en originele oplossingen te bedenken voor een keur aan mogelijke zaken waarvan veelal gedacht wordt dat de huidige status quo ook de best denkbare is.
Er wordt dus naar gestreefd om wezenlijke verbeteringen en vernieuwingen te bedenken en zo een bijdragen te leveren aan de broodnodige innovatieve impuls die Nederland nodig heeft: nieuwe of verbeterde producten kunnen bijdragen aan een sterkere handelspositie waardoor er ook weer arbeidsplaatsen kunnen ontstaan.


Innovatie kan voor het 'Denkwerk in uitvoering' echter ook een doel op zich vormen d.w.z. zonder dat er sprake van een opdrachtgever is. In dit laatste geval is er bijvoorbeeld door de mensen van het 'Denkwerk in uitvoering' uit eigen beweging iets bedacht wat het in zich heeft om als zelfstandig product of dienst vermarkt te kunnen gaan worden (eventueel wordt een dergelijk idee eerst gepatenteerd of geregistreerd.)


Een andere minstens zo belangrijke reden voor het opzetten van 'Denkwerk in uitvoering' is om zo een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.


Bij het 'Denkwerk in uitvoering' staat namelijk altijd het bedenken van maatschappelijk verantwoorde oplossingen voorop. Dit wil zoveel zeggen dat er bij het bedenken van oplossingen en innovaties zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het welzijn van mens en dier als uitgangspunt.


Maatwerk
Alles wat door 'Denkwerk in uitvoering' wordt bedacht is maatwerk en derhalve meestal slechts van toepassing op één specifieke situatie. Deze oplossingen zijn dan ook altijd maatwerk en zullen niet zomaar elders gebruikt kunnen worden. Om eventuele risico's door het onjuist gebruik van haar adviezen te beperken, is schriftelijke toestemming van 'Denkwerk in uitvoering' nodig om een advies ook elders in te mogen zetten (zie hiervoor de Algemene voorwaarden van 'Denkwerk in uitvoering')


Wie vormen 'Denkwerk in uitvoering'?
Het 'Denkwerk in uitvoering' gaat bestaan uit een zeer gevarieerde groep mensen die er niet voor terugdeinzen om ook minder voor de hand liggende of soms zelfs ronduit onconventionele oplossingen te bedenken. Voorop staat dat deze mensen maatschappelijk betrokken zijn en in hun denken vrij, origineel en innovatief zijn.
Per project wordt steeds een selectie gemaakt uit de groep beschikbare mensen zodat hun specifieke kennis en vermogens zo optimaal mogelijk aansluiten bij hetgeen er bedacht moet gaan worden. Het al dan niet beschikken over een bepaalde scholing is geen voorwaarde om deel te kunnen nemen; zelfstandig en origineel kunnen denken wel!


De potentiële deelnemers aan 'Denkwerk in uitvoering' zouden bij voorkeur uit zoveel mogelijk verschillende disciplines afkomstig moeten zijn en worden op ad hoc basis gevraagd deel te nemen aan een project.


Wie kan er gebruik maken van de diensten van 'Denkwerk in uitvoering'?
'Denkwerk in uitvoering' is geen non-profit dienstverlening maar een betaalde dienst maar zonder winstoogmerk. Er zijn natuurlijk ook situaties denkbaar waar 'Denkwerk in uitvoering' zonder betaling haar diensten inzet, dit zal altijd per situatie bekeken worden.
De doelgroepen of klanten zijn vooralsnog te verdelen in de volgende hoofdgroepen

 1. Overheden
 2. Bedrijven en Instellingen
 3. Individuen
 4. Overigen

 

Diensten
Ook de diensten zijn onder te verdelen in een aantal hoofdgroepen:

 1. Advies voor het oplossen van individuele, maatschappelijke of werk gerelateerde problemen. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om als intermediair of bemiddelaar op te treden
 2. Advies over het oplossen van personele of organisatorische en technisch gerelateerde problemen
 3. Doorlichten van bestaande bedrijfsprocessen en waar mogelijk verbeteringen en/of innovaties voorstellenwaarbij het behoud of juist creëren van arbeidsplaatsen een belangrijke rol speelt
 4. Adviseren van overheden over al dan niet gewenste maatschappelijke processen of ontwikkelingen en hoe deze te veranderen respectievelijk deze te implementeren
 5. Innovaties op zo goed als ieder vlak: van techniek tot mensenwerk waarbij wezenlijke verbetering voorop staat (iedere verbetering begint met een verandering maar niet iedere verandering resulteert in een verbetering)
 6. Adviesorgaan voor verschillende organisaties op verschillende abstractieniveaus
 7. Overig

 

Bekendheid
Omdat 'Denkwerk in uitvoering' een nieuwe dienst is zal er bekendheid aan gegeven moeten worden. Natuurlijk is de beste reclame die van mond tot mond gaat: dat is het bewijs dat de diensten van 'Denkwerk in uitvoering' succesvol zijn en voorzien in een maatschappelijke behoefte!
Andere manieren om bekendheid te geven aan en aandacht te krijgen voor 'Denkwerk in uitvoering' zijn bijvoorbeeld:

 1. Inschrijving Kamer van Koophandel
 2. Netwerken (politiek en bedrijfsleven)
 3. Bezoeken van beurzen
 4. Het aanschrijven of bezoeken van de beoogde doelgroepen
 5. Via een website op het internet
 6. Samenwerking zoeken met verwante (innovatieve)organisaties en (onderwijs)instellingen
 7. Folder en nieuwsbrief
 8. Publiciteit zoeken voor door 'Denkwerk in uitvoering' bijzondere innovatieve adviezen (indien van toepassing in overleg met de eventuele opdrachtgever)
 9. Overig